Oprichtingsakte d.d. 17 augustus 1988

Heden, zeventien augustus ne­gentien honderd acht en tachtig, verscheen voor mij, mr. Frans Eduard van Beek, notaris ter standplaats Alphen aan den Rijn:

de heer Cornelis de Lange, geboren te Wolvega op veertien september negentien honderd acht en veertig, medewerker Tech­nische Universiteit, wonende te 5616 GG Eindhoven, Willem­straat 97, handelend:

 1. voor zich in privé;
 2. als gevolmachtigde van:
  1. de heer Rainier Franciscus Xaverius Alfonsus Maria Mols, geboren te Waalwijk op twee juni negentien honderd zeven en zestig, student, wonende te 5654 CV Eindho­ven, Sibeliuslaan 75;
  2. de heer Silvester Jacobus Johannes de Bruin, geboren te Uden op drie mei negentien honderd drie en zestig, stu­dent, wonende te 5644 JK Eindhoven, Mathijslaan 28;
  3. de heer Johannes Jozef Zwegers, geboren te Son en Breu­gel op negen augustus negentien honderd zeven en zestig, student, wonende te 5611 JG Eindhoven, Oranjestraat 9;
  4. de heer Jozef Arnold Valentin Willeart, geboren te Heerlen op acht en twintig mei negentien honderd vijf en zestig, student, wonende te 5643 KE Eindhoven, Heezerweg 309.

Van gemelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht welke na conform de wet voor echt erkend en getekend te zijn, aan deze akte is gehecht.

De comparant verklaarde in zijn gemelde hoedanigheid een ver­eniging op te richter en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Artikel 1: naam

De vereniging draagt de naam: “Eindhovense Studenten Zeil Vereniging “Boreas””. De naam mag worden afgekort tot “Boreas”. Zij is opgericht op tien oktober negentien honderd zeven en tachtig en aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2: zetel

De vereniging is gevestigd te Eindhoven.

Artikel 3: doel

 1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de zeilsport in het algemeen.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en lezingen;
  2. het organiseren van zeilwedstrijden, -tochten, -kampen en weekenden;
  3. het geven van gelegenheid tot het ontvangen van zeilon­derricht;
  4. het aanbrengen en instandhouden van de nodige accommodatie;
  5. het stimuleren van onderzoek op de Technische Universi­teit Eindhoven door leden van de vereniging op het gebied van de watersport, de zeilsport in het bijzonder;
  6. het samenwerken met andere verenigingen die hetzelf­de of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;
  7. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 4: leden en andere aangeslotenen

 1. De vereniging kent de volgende categorieën aangeslotenen:
  1. gewone leden; dit zijn natuurlijke personen, die door het bestuur zijn toegelaten en als student staan inge­schreven aan de Technische Universiteit Eindho­ven of an­dere door de Algemene Leden Vergadering aan te wijzen onderwijsinstellingen;
  2. buitengewone leden; dit zijn natuurlijke personen, die door het bestuur zijn toegelaten en niet voldoen aan de eis, genoemd onder sub a. Om tot het buitengewone lid­maatschap te worden toegelaten moet eerst een schriftelijk verzoek daartoe bij het bestuur worden inge­diend;
  3. leden van verdienste; dit zijn gewone of buitengewo­ne leden, die op voordracht van het bestuur of de Algemene­ Leden Vergadering als zodanig zijn benoemd, wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging. Bij benoeming tot lid van verdien­ste gaat het gewone of buitenge­wone lid­maatschap niet verloren;
  4. ereleden; dit zijn natuurlijke personen, die op voor­dracht van het bestuur of de Algemene Leden Vergade­ring door het bestuur zijn benoemd, wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging, het doel dat de vereni­ging nastreeft of de zeilsport in het algemeen. Ereleden zijn geen gewoon of bui­tengewoon lid;
  5. donateurs; dit zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die zich verbinden de vereniging door een jaarlijkse bijdra­ge te steunen, waarvan het minimum bij huishou­delijk reglement wordt vastgesteld.
 2. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden en donateurs zijn opgenomen.
 3. Het bestuur is gerechtigd een ledenstop in te voeren als het dit noodzakelijk acht.
 4. Tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt, worden overal in deze statuten, waar van lidmaatschap en lid of leden wordt gesproken, de in dit artikel onder lid 1 sub a, b, c, en d genoemde categorieën van aangeslotenen begrepen.

Artikel 5: toelating

 1. Het bestuur beslist over de toelating van gewone leden, buitenge­wone leden en donateurs.
 2. Bij niet-toelating door het bestuur kan de Algemene Leden Vergade­ring, op voorstel van tenminste vijf stemgerechtigde gewone leden, alsnog tot toelating besluiten.
 3. Bij haar beslissing omtrent toelating als gewoon of buiten­gewoon lid of donateur kan het bestuur zich laten bijstaan door een commissie als bedoeld in artikel 17 lid 2.

Artikel 6: einde van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting
 2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris, en wel voor één januari, bij gebreke waarvan het lidmaatschap met een jaar wordt ver­lengd. Bij leden van verdienste en ereleden geldt het ver­melde onder lid 10.
 3. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaat­schap, bij statuten vastgesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap langer te laten voortdu­ren. Opzegging namens de vereniging kan alleen geschieden tegen het eind van het ver­enigingsjaar met inachtneming van een opzeg­termijn van een maand. Echter kan het lidmaatschap onmid­del­lijk worden beëin­digd, indien van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk door het bestuur.
 4. Ontzetting door de vereniging kan alleen geschieden, indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door de Algemene Leden Vergadering. Betrokkene wordt van een besluit tot ont­zetting schriftelijk in kennis gesteld.
 5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereni­ging op grond van het feit dat redelijkerwijs niet ge­vergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren ­staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisge­ving van het besluit, beroep open op de Algemene Leden Verga­dering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepster­mijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 6. Een opzegging in strijd met het bepaalde onder lid 2 en 3, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 7. Wanneer een lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke kwijtschel­ding te verlenen.
 8. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen; deze schorsing vervalt indien deze niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een voorstel tot ontzetting aan de Algemene Leden Verga­dering.
 9. Het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste worden aange­gaan voor een termijn van tien jaar. Na het ver­strijken van de termijn kan dit lidmaatschap weer met tien jaar worden verlengd. Het bestuur dient schriftelijk aan het betrokken lid te vragen of hij het betref­fende lidmaatschap met een termijn van tien jaar wil verlengen. Een lid van verdienste of een erelid verliest deze kwali­teit zodra hij ophoudt lid van de vereniging te zijn.
 10. Gewone leden, die in de loop van het verenigingsjaar het inge­nieursexamen of daarmee door de Algemene Leden Vergade­ring gelijk te stellen examen met goed gevolg afleggen, blijven gedurende dat vereni­gingsjaar nog gewoon lid van de vereni­ging. Daarna worden zij automa­tisch benoemd tot buitengewoon lid, nadat zij daartoe een verzoek richten aan het bestuur. Bovenstaande geldt ook voor gewone leden, die hun studie aan de Technisch Universiteit Eindhoven op andere wijze beëindi­gen, mits zij drie jaar lid zijn ge­weest van de vereniging.

Artikel 8: rechten en plichten van leden en donateurs

 1. Gewone leden hebben de volgende rechten en plichten:
  1. het bijwonen van en deelnemen aan de door de vereni­ging georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere evene­menten en de Algemene Leden Vergaderingen.
  2. het uitoefenen van stemrecht in de Algemene Leden Verga­dering.
  3. het gebruik maken van door de vereniging ter be­schikking gesteld materiaal en accommodatie hiervoor (bijvoor­beeld opslagruimte).
  4. het betalen van een  jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Leden Vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. Het bestuur is bevoegd in bijzondere geval­len gehele of gedeeltelijke onthef­fing van deze betalingsver­plichting te verlenen.
 2. Buitengewone leden hebben de rechten en plichten vermeld onder lid 1 sub a, b, en d.
 3. Leden van verdienste hebben de rechten en plichten vermeld onder lid 1 sub a, b, en c.
 4. Ereleden hebben de rechten en plichten vermeld onder lid 1 sub a, b, en c.
 5. Donateurs hebben de rechten en plichten vermeld onder lid 1 sub a.
 6. Leden die geschorst zijn, verliezen voor de duur der schor­sing alle rechten aan het lidmaatschap verbonden, zonder dat de schorsing hem van zijn verplichtingen ontslaat. Geschorste leden hebben alleen toegang tot de Algemene Leden Vergadering, zoals vermeld onder in artikel 6 lid 6.
 7. Alle leden en donateurs ontvangen alle door het bestuur te zenden officiële mededelingen, alsmede een eventueel uit te geven verenigings­orgaan.

Artikel 9: de ledenvergaderingen

 1. Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk een maand na afloop van het vereni­gingsjaar wordt een Algemene Leden Vergadering – de jaar­verga­dering – gehouden. In deze jaar vergadering komen ondermeer aan de orde:
  1. het financiële jaarverslag, -rekening en verantwoor­ding van en door de penningmeester en het verslag van de kascommissie;
  2. de jaarverslagen van de voorzitter, secretaris en even­tuele commissarissen en andere bestuursleden;
  3. benoeming van de kascommissie voor het nieuwe vereni­gingsjaar;
  4. de verkiezing van een nieuw bestuur en voorziening in eventueel andere vacatures;
  5. de begroting van het nieuwe verenigingsjaar.
 3. Ander Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dik­wijls als het bestuur dit wenselijk acht.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbren­gen van één/tiende der stemmen verplicht tot het bijeenroe­pen van een Algemene Leden Vergadering, op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen twee weken geen gevolg is gegeven, kunnen verzoe­kers zelf tot die bijeenroe­ping overgaan, waarbij artikel 13 sub 2, 3, 4 en 5 van toepas­sing is.

Artikel 10: toegang en stemrecht

 1. Toegang tot de vergaderingen hebben alle leden, die niet geschorst zijn, evenals alle donateurs.
 2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen, beslist de vergadering.
 3. Ieder lid, dat niet geschorst is, heeft één stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe ge­mach­tigd ander lid laten uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan twee andere leden vertegenwoordigen.

Artikel 11: voorzitterschap en notulen

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en diens plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voor­ziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander daartoe aangewezen persoon notulen ­gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastge­steld en alsdan door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering worden ondertekend.

Artikel 12: besluitvorming van de Algemene Vergadering

 1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzit­ter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schrif­telijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerder­heid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stem­ming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stem­gerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming verval­len de rechtsgevol­gen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerder­heid der uitgebrachte stemmen op zich heeft ver­enigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de perso­nen, die het grootste en op een na grootste aantal der stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
 6. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakend de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 7. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Indien echter de voorzitter of vijf der aanwezige leden schriftelijke stemming wensen, moet ook in dat geval schriftelijk worden gestemd. Bij schriftelijke stemming is de voorzitter verplicht uit de aanwezige leden een stembureau te benoemen. Bij verschil van mening over geldigheid van stembriefjes be­slist het stembureau. Van het stembureau kunnen noch bestuursleden, noch de personen (persoon) over wie gestemd wordt deel uitmaken. Schriftelijk stemming geschiedt bij gewaarmerkte gesloten briefjes. Stem­briefjes waarop iets anders voorkomt dan een van de gestelde mogelijkheden zijn ongeldig. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangd.

Artikel 13: bijeenroeping Algemene Vergaderingen

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
 2. De oproeping geschiedt aan de adressen van alle aangeslo­te­nen, volgens het register, bedoeld in artikel 4, lid 2.
 3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ver­meld, onvermin­derd het bepaalde in artikel 18.
 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste 10 dagen.
 5. Bij huishoudelijk reglement kan naast bovenstaande nog een andere wijze van oproepen worden voorgeschreven.
 6. Bij zeer dringende redenen kan het bestuur besluiten tot een bijzondere ledenvergadering, waarvoor de in lid 3 vermelde oproeptermijn niet geldt. Op deze vergadering kan slechts het onderwerp worden behandeld, dat deze dringende redenen veroor­zaakte.
 7. Met toestemming, zowel van het bestuur als van de Algemene Leden Vergadering kan staande de vergadering de agenda worden aangepast.

Artikel 14: jaarverslag – rekening en verantwoording

 1. Het verenigingsjaar loop van één maart tot één maart.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen een maand na afloop van het verenigingsjaar behoudens verlen­ging van deze termijn door de Algemene Leden Vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en ver­antwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemge­rechtigde leden een kascommissie van tenminste twee perso­nen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commis­sie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Leden Vergade­ring verslag van haar bevindingen uit. De commissie kan zich laten bijstaan door een deskundige.
 5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken, bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de Alge­me­ne Leden Vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren te bewaren.

Artikel 15: het bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit een door de Algemene Leden Verga­de­ring vast te stellen aantal van tenminste drie leden, die door de Algemene Leden Vergadering worden benoemd, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuurs­leden worden achtereenvolgens in hun hoedanigheden uit en door de leden gekozen.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen, waarin de voorziening van de vacatu­re(s) aan de orde komt.
 3. Voor vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten gesteld. Leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen. Namen van kandidaten die door de leden worden gesteld dienen onder overlegging van een lijst van handte­keningen van tenminste vijf leden, die de betrokken kandi­daten steunen en niet zelf tot de kandidaten behoren, te worden ingediend bij de secretaris van de vereniging, uiterlijk vier en twintig uur voor de aanvang van de verga­dering, waarop de verkiezing zal plaatsvinden.
 4. Het bestuur zal zoveel mogelijk de namen van de door haar gestelde kandidaten vermelden in de oproeping voor de Algemene Leden Vergade­ring, waarin de verkiezing zal plaatsvinden.
 5. De meerderheid van het bestuur bestaat uit gewone leden.

Artikel 16: einde bestuurslidmaatschap – schorsing

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene Leden Vergade­ring worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereni­ging;
  2. door bedanken.
 3. Elk bestuurslid treedt jaarlijks af op de ledenvergade­ring, als bedoeld in artikel 9, lid 2. Bestuursleden zijn direct herkiesbaar.
 4. Het bestuur kan uit zijn midden voor voorzitter, secreta­ris en penning­meester een vervanger aanwijzen.
 5. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

Artikel 17: bestuurstaak – vertegenwoordiging

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het be­stuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onder­delen van zijn taak te doen uitvoeren door com­missies die door het bestuur worden benoemd.
 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Leden ­Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur heeft de goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering nodig voor:
  1. het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van die rechtsmaat­regelen die geen uitstel kunnen lijden en het aan­gaan van dadingen;
  2. het doen van uitgaven boven een bedrag, vast te stellen bij huishou­delijk reglement;
  3. het aangaan van verbintenissen die, op geld gewaar­deerd, een bedrag, vast te stellen bij huishoudelijk reglement, te boven gaan.Op het ontbreken van deze goedkeuringen kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in artikel 9 lid 2 tien jaren te bewaren.
 6. De bestuurders dragen zorg dat in het Verenigingsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken steeds worden ingeschreven de naam, de voornamen en de woonplaats van alle bestuurders.
 7. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaald, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, tezamen met een ander bestuurslid.
 8. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid tegenover de vereniging kan het bestuur ook aan anderen beperkte hande­lingsbevoegdheid toeken­nen.

Artikel 18: statutenwijziging

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de Algemene Leden Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Wijziging van de statuten kan geschieden op voorstel van het bestuur of op een door tenminste tien gewone leden bij het bestuur ingediend schriftelijk voorstel.
 3. Zij die de oproeping tot de Algemene Leden Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de verga­de­ring een afschrift van dat voor­stel, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, ten huize van de secretaris voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld bij de oproeping tot de desbetref­fende vergadering aan alle leden toegezonden.
 4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste d­rie­/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een Algemene Leden Vergadering, waarin tenmin­ste twee/derde van de leden tegen­woordig of vertegenwoordigd zijn. Zijn niet tenminste twee­/derde van het aantal leden tegenwoordig of verte­gen­woordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegen­woordig of vertegenwoor­digde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 19: ontbinding der vereniging

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Leden Vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2,3 en 4 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepas­sing.
 2. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor de Algemene Leden Vergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeen­stemming met het doel van de vereniging, tenzij de Algemene Leden Vergadering bij het besluit tot ont­binding anders beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.

Artikel 20: huishoudelijk reglement

 1. De Algemene Leden Vergadering geeft bij huishoudelijk reglement nadere regels omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. Vaststelling en wijzi­ging van het huishoudelijk reglement kan slecht geschieden bij besluit der Algemene Leden Vergadering met tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen. Een voorstel tot wijzi­ging van dit reglement kan slecht door de Algemene Leden Vergadering in behandeling worden genomen indien een afschrift van dit voor­stel samen met de oproeping van de vergadering aan alle leden is toegezonden.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 20: slotbepalingen

 1. In alle gevallen, waarin deze statuten, de wet of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aangaan, voorzo­ver die verplichtingen voortvloeien uit de omstandigheid dat de vereni­ging lid is van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.

Tenslotte verklaarde de comparant ter uitvoering van het bepaalde in artikel 15 dat tot eerste bestuurders van de vereniging worden benoemd:

 1. de comparant, als penningmeester;
 2. de volmachtgever sub 1, als voorzitter;
 3. de volmachtgever sub 2, als secretaris;
 4. de volmachtgever sub 3, als lid;
 5. de volmachtgever sub 5, als lid.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut is verleden te Alphen aan den Rijn, op de datum in het hoofd deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte vaan de compa­rant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorle­zing door de comparant en mij notaris, ondertekend.