Reglementen

E.S.Z.V. Boreas 4 maart 2008

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Lidmaatschap
1. Een ieder die lid wil worden van Boreas, dient daartoe een verzoek in bij het bestuur. Uitgezonderd hiervan zijn ereleden, zoals omschreven in art. 4, lid 1, sub d der statuten.
2. Een aspirant-lid wordt eerst dan tot de vereniging toegelaten indien:
a. Het bestuur besloten heeft het betreffende aspirant-lid toe te laten.
b. De contributie is betaald.
c. Een ingevuld aanmeldingsformulier in bezit is van de secretaris.
3. Gewone leden dienen in het bezit te zijn van een geldige sportkaart, uitgegeven door het Sportcentrum van de Technische Universiteit Eindhoven

Artikel 2. Rechten en plichten van leden
1. Ieder lid is verplicht om binnen een termijn van twee weken aan de secretaris van de vereniging schriftelijk dan wel elektronisch van adreswijziging opgave te doen.
2.
a. Het betalen of het machtigen tot afschrijven van de contributie, dient te geschieden binnen twee maanden na het begin van het verenigingsjaar waarover de contributie verschuldigd is.
b. Indien een lid niet voldoet aan artikel 2, lid 2, sub a en ten minste twee aanmaningen heeft ontvangen met het verzoek het verschuldigde bedrag over te maken, wordt een bedrag van € 7,50 in rekening gebracht bovenop de contributie.
3. Alle leden hebben het recht op het ontvangen van het verenigingsblad.

Artikel 3. Donaties en vergoedingen
1. Het bestuur kan besluiten bestuursleden en andere door het bestuur aan te wijzen personen een vergoeding van de door hen voor Boreas gemaakte kosten te geven, voor zover deze kosten voortvloeien uit een bestuursbesluit of een besluit van de A.L.V.
2. Het geldelijk belonen van leden voor verleende diensten aan Boreas is niet toegestaan.
3. Declaraties worden bij de penningmeester ingediend met een leveranciersbon of betalingsbewijs en wel binnen een maand, nadat de uitgaven zijn gedaan. De penningmeester zal dan ook binnen een termijn van twee maanden het verschuldigde bedrag terugstorten. Over later ingediende declaraties beslist het bestuur of, en wanneer betaling zal plaatsvinden. Over de redelijkheid van alle declaraties beslist het bestuur.
4. Voor onkostenvergoeding voor vervoer ten gunste van de vereniging Boreas, kan in samenspraak met het bestuur van te voren een afspraak worden gemaakt.
5. Met als doel om de leden te motiveren om zich meer in te zetten voor de vereniging en om het zeilen met de boten van E.S.Z.V. Boreas te bevorderen, kunnen bonuspunten worden toegekend door het bestuur, volgens het recentste bonuspuntenregelement.

Artikel 4. Statuten
1. Het in artikel 4, lid 1, sub e der statuten genoemde bedrag wordt vastgesteld op € 30,-.
2. Het in artikel 17, lid 4, sub b en sub c der statuten genoemde bedrag wordt vastgesteld op € 1000,-.

 

BEHEER VAN HET VERENIGINGSMATERIAAL
Artikel 5. Voorwaarden
1. Alleen personen die in het bezit zijn van een sportkaart, uitgegeven door het sportcentrum van de TU Eindhoven, mogen gebruik maken van het door het sportcentrum beschikbaar gestelde materiaal.
2. De voorwaarden voor het gebruik van het door het sportcentrum beschikbaar gestelde materiaal en het materiaal van Boreas zelf, zijn in het uitleenreglement versie 2008 vastgelegd.
Huishoudelijk Reglement der ESZV Boreas 4 maart 2008

Artikel 6. Gerechtigden
1. Leden kunnen gebruik maken van het door het sportcentrum beschikbaar gestelde materiaal mits aan de voorwaarden in Artikel 5 is voldaan. Verder krijgen ze, mits goedgekeurd door het bestuur, toestemming om het materiaal van Boreas zelf te gebruiken.
2. Buitengewone leden met sportkaart krijgen, mits goedgekeurd door het bestuur, toestemming het materiaal van Boreas zelf te gebruiken. Ook kunnen buitengewone leden met sportkaart het door het sportcentrum beschikbaar gestelde materiaal gebruiken, mits voldaan is aan de voorwaarden in artikel 5.
3. Buitengewone leden zonder sportkaart krijgen, mits goedgekeurd door het bestuur, toestemming het materiaal van Boreas zelf te gebruiken. Buitengewone leden zonder sportkaart kunnen geen gebruik maken van het door het sportcentrum beschikbaar gestelde materiaal.
Artikel 7. Veroorzaken van schade aan verenigingsmateriaal
1. Leden die, door welke reden dan ook, schade oplopen aan het door het sportcentrum beschikbaar gestelde materiaal en/of het materiaal van Boreas zelf, worden door het bestuur hiervoor verantwoordelijk gesteld en zorgen, in overleg met de materiaalcommissie, tevens voor herstel van de schade.
2. Het bestuur kan er toe besluiten het voor schade aan verenigingsmateriaal verantwoordelijk gestelde lid verminderde kosten in rekening te brengen, wanneer zij van mening is dat de betreffende schade geheel of gedeeltelijk te wijten is aan falend materiaal en/of achterstallig onderhoud.
3. Er is beroep mogelijk tegen de beslissing van het bestuur om lid 2 niet toe te passen.
4. De kosten die het herstel van de schade met zich meebrengt, worden, tot maximaal de totale borgsom, gedragen door het lid dat verantwoordelijk is gesteld voor de schade.
5. Bij een activiteit geldt de verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in artikel 20. De organisatie van de activiteit zorgt echter voor de afhandeling en de communicatie met het bestuur.

 

BESTUUR EN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 8. Het bestuur
Behoudens het bepaalde in de statuten regelt het bestuur haar eigen vergaderorde en taakverdeling.
Artikel 9. Elektronische bijeenroeping van de algemene ledenvergadering
De oproeping, zoals bedoeld in artikel 13 lid 2 der statuten, mag per e-mail geschieden.
1. In dat geval moet aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. Het onderwerp van de e-mail moet bevatten, dat het een oproeping van de algemene ledenvergadering van E.S.Z.V. Boreas betreft.
b. De datum van de algemene ledenvergadering moet worden genoemd in het bericht.
c. Artikel 13 der statuten blijft onverminderd van kracht.

Artikel 10. Elektronische machtiging
De machtiging, genoemd in artikel 10 lid 4 der statuten, mag ook per e-mail worden ingediend.
1. Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
a. De machtiging moet worden verzonden naar het bestuur en naar de gemachtigde, tenminste vierentwintig uur voor de algemene ledenvergadering.
b. Het bestuur dient de machtiging zo spoedig mogelijk te bevestigen.
c. De gegevens in de machtiging dienen te corresponderen met de gegevens in het register, het register zoals bedoeld in het artikel 4 lid 2 der statuten.

Artikel 11. Behandeling van voorstellen
1. Voorstellen worden in stemming gebracht naar orde van indiening en, voor zover het één onderwerp betreft, naar orde van verste strekking. Amendementen op voorstellen worden in stemming gebracht naar orde van verste strekking, met dien verstande dat er altijd eerst over amendementen, daarna over voorstellen wordt gestemd.
Huishoudelijk Reglement der ESZV Boreas 4 maart 2008
2. Een verzoek, staande de vergadering, om de stemming over een voorstel uit te stellen wordt gehonoreerd mits ondertekend door tenminste 5 leden. Stemming moet dan plaatsvinden op een binnen 1 maand daarna te houden vergadering.

Artikel 12. Moties
Ingediende moties dienen onmiddellijk in behandeling te worden genomen, indien ze zijn ondertekend door tenminste 5 leden.

Artikel 13. Stemming
1. Een stemming is ongeldig wanneer er onregelmatigheden in de procedure zijn geconstateerd, tenzij de A.L.V. van mening is dat de onregelmatigheden niet van doorslaggevende invloed zijn op de uitslag van de stemming.
2. Bij onregelmatigheden wordt in elk geval opnieuw gestemd indien er een protest tegen een stemming wordt ingediend door een aantal leden dat groter of gelijk is aan een vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bij deze stemming.

 

COMMISSIES
Artikel 14. Instelling commissies
De benoeming van een commissie geschiedt op basis van een bepaalde taakomschrijving, waarbij tevens de periode van haar werkzaamheid wordt vastgelegd.

Artikel 15. Aanstelling en decharge van commissieleden
Aanstelling en decharge van een commissielid geschiedt door het bestuur op voordracht van de commissie en na overleg met de commissie.

Artikel 16. Verantwoordelijkheid
1. Elke commissie is te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur over het door de commissie gevoerde beleid.
2. Indien een commissie een budget heeft, wijst zij uit haar midden een penningmeester aan, die verantwoordelijk is voor de financiën van de commissie.

Artikel 17. Budget
1. Het bestuur kan aan een commissie een bepaald budget toewijzen, met dien verstande dat:
a. Indien de commissie reeds eerder een budget heeft toegewezen gekregen, zij financieel verslag uitbrengt over de besteding van dit budget. Dit verslag moet worden goedgekeurd door de penningmeester van Boreas.
b. De commissie een begroting indient voor de besteding van het nieuw toe te wijzen budget.
2. Onverminderd het bepaald in artikel 17 is de commissie bevoegd het haar toegewezen budget binnen haar taakstelling te besteden.

Artikel 18. Commissies met een bestuurscontrolerende taak
1. Commissies met een bestuurscontrolerende taak worden ingesteld door de A.L.V..
2. In commissies met een bestuurscontrolerende taak hebben geen leden van het bestuur zitting.

Artikel 19. Opheffen van commissies
1. De opheffing van een commissie geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in haar taakomschrijving, met dien verstande dat:
a. Indien het een commissie met een budget betreft, het financieel overzicht van de commissie eerst dient te worden goedgekeurd door de penningmeester van Boreas.
b. De commissie verslag uitbrengt aan het bestuur over haar activiteiten tijdens de periode van haar werkzaamheid.
Huishoudelijk Reglement der ESZV Boreas 4 maart 2008
2. Een eventueel batig saldo op het budget van een commissie vervalt bij opheffen van die commissie aan Boreas.

 

ACTIVITEITEN
Artikel 20. Verantwoordelijkheid bij een zeilactiviteit
Bij elke zeilactiviteit wordt door de organisatie van de activiteit vastgesteld welke leden verantwoordelijk worden gesteld voor het door het sportcentrum beschikbaar gestelde materiaal en het materiaal van Boreas zelf.

Artikel 21. Afmelding bij een activiteit
1. Voor elke zeilactiviteit geldt dat een deelnemer zich tot 3 weken van te voren kostenloos kan afmelden, tenzij de organisatie van deze activiteit een langere termijn bekend heeft gemaakt.
2. Voor elke niet-zeilactiviteit geldt dat een deelnemer zich tot 2 weken van te voren kostenloos kan afmelden, tenzij de organisatie van deze activiteit een andere termijn bekend heeft gemaakt.
3. Meldt men zich af ná de in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde termijnen, dan wordt een onkosten vergoeding in rekening gebracht. Dit bedrag is dan gelijk aan de gemaakte kosten voor de betreffende deelnemer.
4. Bij uitzonderlijke omstandigheden kan op lid 3 in dit artikel een uitzondering worden gemaakt. Dit gaat in overleg met de organisatie van de betreffende activiteit èn het bestuur van Boreas.

Artikel 22. Kosten van activiteiten
1. Als een bepaalde activiteit wordt gesubsidieerd dan geldt deze subsidie alleen voor de deelnemers die tevens lid zijn van Boreas, tenzij door het bestuur anders wordt besloten.
2. Alle ten behoeve van een activiteit gemaakte kosten worden, na aftrek van eventuele subsidies, verhaald op de deelnemers aan die activiteit.
3. Voor elke deelnemer aan een zeilactiviteit, niet zijnde een zeilwedstrijd geldt een toeslag van EUR 0,25 per dag. Dit bedrag wordt gestort in een risicopot welke gebruikt wordt om niet te verhalen schade tijdens een zeilactiviteit mee te dekken.
4. Niet te verhalen schade tijdens gebruik van verenigingsmateriaal wordt tevens betaald uit de risicopot.
5. Voor niet-leden van Boreas wordt deelname aan een activiteit een bedrag in rekening gebracht dat 20% hoger is dan het bedrag dat aan leden in rekening wordt gebracht, tenzij door het bestuur anders wordt beslist. Voor zeilactiviteiten geld tevens een minimum bedrag van EUR 15,00. Dit is evenwel niet van toepassing tijdens introductieweekenden, welke door het bestuur worden aangewezen en niet meer dan twee keer per jaar worden gehouden.
6. Als er bij een activiteit meer dan €2,50 per persoon over is of tekort komt, wordt dit teruggestort respectievelijk teruggevraagd aan de deelnemers. Als dit minder dan €2,50 betreft, valt dit ten laste of koste van de weekendkas van Boreas.

 

BREVETTEN
Artikel 23. Examinatoren
1. Examinatoren worden door de A.L.V. benoemd.
2. Alleen examinatoren kunnen op basis van het examenreglement een lid bevoegdheden toekennen.
3. Er is geen beroep mogelijk tegen een beoordeling van een examinator.

Artikel 24. Examens
1. De eisen voor de verschillende brevetten zijn vastgelegd in het examenreglement versie 2004.
2. Aan het examen zijn geen additionele kosten verbonden.
Huishoudelijk Reglement der ESZV Boreas 4 maart 2008
BONUSPUNTEN
Artikel 25. Bonuspunten
Dit artikel is komen te vervallen.

 

SLOTBEPALINGEN
Artikel 26. Dispensatie
Dispensatie van enig artikel, of gedeelte van enig artikel van dit reglement kan worden verleend door de A.L.V., op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste 5 leden. De duur van deze dispensatie dient nauwkeurig te worden aangegeven, en mag zich niet verder uitstrekken dan over een termijn van 6 maanden.