Uitleenregelement

E.S.Z.V. Boreas 15 april 2009

Algemeen
E.S.Z.V. Boreas beheert een aantal boten van het sportcentrum van de TU/e. Voorwaarde voor gebruik van het
materiaal is dat er altijd iemand aanwezig moet zijn die door Boreas bevoegd is bevonden middels het verstrekken
van een zeilbrevet. Daarnaast wordt materiaal van het sportcentrum alleen uitgeleend aan personen die in het
bezit zijn van een geldige sportkaart van het sportcentrum van de TU/e.

Artikel 1. Eisen aan de Schipper
1. De huurder dient zorg te dragen voor een schipper die voldoet aan de volgende eisen:
2. Vereist niveau Valk De schipper dient in het bezit te zijn van een van onderstaande zeilbrevetten zoals deze
door Boreas worden uitgegeven: Aspirant schipper, Schipper 1 of Schipper 2.
3. Vereist niveau FJ De schipper dient in het bezit te zijn van een zeilbrevet (Aspirant schipper / Schipper 1 /
Schipper 2) zoals dat door Boreas wordt uitgegeven. Of de huurder moet toestemming zwaardboot hebben,
uitgegeven door de opleidingscommissie van Boreas.
4. Vereist niveau J24 De schipper dient in het bezit te zijn van een van onderstaande zeilbrevetten zoals deze
door Boreas worden uitgegeven: Schipper 1 of Schipper 2. Deze aangevuld met een aantekening Schipper Zoet
uitgegeven door de opleidingscommissie van Boreas.
5. Bij een verenigingsactiviteit moet op een Boreas-boot altijd een Boreas-schipper aanwezig zijn. De eisen
voor deze schipper zijn hetzelfde als genoemd in lid 1 van dit artikel. Hierop geldt echter één uitzondering: Een
aspirant schipper is niet bevoegd te schipperen bij een verenigingsactiviteit op een Boreas-boot.

Artikel 2. Vergoedingen
1. Uitleenvergoeding Valk
a. Leden en verenigingsactiviteiten € 30,- per dag,
b. Niet-leden € 60,- per dag.

2. Uitleenvergoeding FJ
a. Leden en verenigingsactiviteiten € 10,- per dag,
b. Niet-leden € 20,- per dag.
c. Per dagdeel (<4 uur) € 5,- per dagdeel.

3. Uitleenvergoeding J24
a. Leden en verenigingsactiviteiten € 45,- per dag,
b. Niet-leden € 90,- per dag. Uitleenreglement der E.S.Z.V. Boreas 15 april 2009
Artikel 3. Borg
1. Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst, geeft de huurder eenmalig toestemming voor de
volgende handeling:
– Indien de boot niet in dezelfde staat wordt afgeleverd als waarin deze is aangetroffen, mag er door
de verhuurde een bedrag ter grootte van de kosten van het terugbrengen van de boot in de
voorgenoemde staat worden geïncasseerd. Dit bedrag zal worden vermeerderd met de incassokosten
en heeft een maximum gelijk aan het eigen risico van de verzekering van de boot in kwestie.
De huurder verplicht zich zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
Artikel 4. Reserveren en wijze van betaling
1. Reservering is mogelijk vanaf het tijdstip dat de boot in het water ligt. Dit tijdstip wordt door het bestuur
tijdig bekend gemaakt.
2. Als de huurovereenkomst is bevestigd, dient de huurder uiterlijk één week voor de aanvang voor de
huurperiode het verschuldigde bedrag over te maken.
3. Een reservering dient gemaakt te worden onder vermelding van:
a. De naam, het adres en het bankrekeningnummer van de huurder
b. De naam van de bevoegde schipper die tijdens de huurperiode aanwezig zal zijn.
4. Voor de huur moet er altijd een huurovereenkomst opgemaakt worden, deze dient goedgekeurd te worden
door de huurder.
5. De betaling gaat als volgt:
a. De huurder is altijd aansprakelijk voor het voldoen van de huur voor aanvang van de huurperiode.
b. Als de huurovereenkomst is bevestigd Indien niet aan Artikel 4 lid 2 is voldaan, zal de verschuldigde
huur, vermeerderd met de eventuele incassokosten circa 4 dagen voor aanvang van de huurperiode door
de penningmeester worden geïncasseerd. Dit zal geschieden op de door de huurder opgegeven rekening,
de huurder dient ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat. Indien het incasseren niet
lukt wordt de huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
6. Er kan voor maximaal 7 (al dan niet aaneengesloten) dagen per huurder per jaar worden gereserveerd.
7. Wanneer de betalingsverplichting niet is voldaan, krijgt de huurder de boot NIET mee.
8. Reserveringen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van het materiaal.
9. Wanneer er een reservering voor een verenigingsactiviteit meer dan 3 weken voor de datum van de
activiteit wordt vastgesteld geldt voor activiteiten een voorkeursregeling. Deze voorkeursregeling houdt in dat
een activiteit voorrang krijgt boven een lid, ook als het lid eerder was met reserveren. Hierna heeft een
verenigingsactiviteit dezelfde rechten als een individueel lid.
10. E.S.Z.V. Boreas behoudt zich tot 3 weken voor de datum van reservering de aanvang van de huurperiode
het recht voor de reservering te annuleren in verband met gebruik van het materiaal ten behoeve van Uitleenreglement der E.S.Z.V. Boreas 15 april 2009 verenigingsdoeleinden. E.S.Z.V. Boreas zal de reservering dan laten vervallen. E.S.Z.V. Boreas is niet
aansprakelijk voor schade die hierdoor ontstaat.
11. E.S.Z.V. Boreas aanvaart geen aansprakelijkheid in het geval het materiaal niet beschikbaar is in verband
met onderhoud. E.S.Z.V. Boreas zal zo spoedig mogelijk de huurder op de hoogte stellen indien het materiaal
niet beschikbaar is voor de huurder.
12. Reservering geschiedt bij de uitleencommissaris. Indien deze functie niet expliciet benoemd is, ligt deze
functie bij de penningmeester of diens vervanger.

Artikel 5. Annuleren
1. Bij annulering blijft de huurder verplicht het verschuldigde bedrag aan E.S.Z.V. Boreas te betalen. Dit geldt
niet voor die dagen dat de gereserveerde boot op een andere manier wordt gebruikt. Dit geldt ook niet
wanneer de annulering meer dan 3 weken van tevoren plaatsvindt.
2. Bij tijdige annulering worden eventuele aanbetalingen zo snel mogelijk geretourneerd aan de huurder.
3. Voor een verenigingsactiviteit geldt geen annuleringstermijn. Hieraan zijn ook geen kosten verbonden. Wel
moet deze annulering zo vroeg mogelijk plaatsvinden.

Artikel 6. Materiaal
1. Een huurder is verplicht om bij aankomst bij de boot direct de checklist na te lopen en misstanden direct te
melden aan het bestuur.
2. Indien het bovenstaande niet gebeurd is de huurder aansprakelijk voor eventuele beschadigde of vermiste
inventaris. De huurder blijft aansprakelijk tot de volgende huurder het materiaal heeft gecontroleerd. Dit geldt
niet indien duidelijk blijkt of aangetoond kan worden dat de schade niet de schuld is van de huurder.
3. Indien aan Artikel 6 lid 1 niet voldaan wordt, staat daartegenover:
a. Indien het een verenigingsactiviteit betreft een rondje voor alle deelnemers en schippers van deze
activiteit, met een maximumbedrag van €25,-
b. Indien het geen verenigingsactiviteit betreft, is de boete een rondje op de eerst volgende
verenigingsborrel.

Artikel 7. Overige
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.